พิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Substation I ) วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Substation I ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขึ้นกล่าวรายงาน อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยสถาบันได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถาบัน ทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าของสถาบันอีกด้วย