เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   อาจารย์พงศ์ทิพย์   อินทร์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภาสถาบัน  เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม       ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร