สำนักงานสภาสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีพุทธศักราช 2551 ให้สถาบันมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แบ่งส่วนงาน ดังนี้

  • สำนักงานสภาสถาบัน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • ส่วนงานวิชาการ
  • ส่วนงานอื่น

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

ให้บริการ ประสานสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์ที่สนับสนุนภารกิจของสภาสถาบันสู่ความสำเร็จ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • สนับสนุนภารกิจในการกำกับดูแลของสภาสถาบันอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ให้บริการตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษาและจัดการประชุม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถาบันให้สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
  • เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจของสถาบัน
  • เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน