สำนักงานสภาสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีพุทธศักราช 2551 ให้สถาบันมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แบ่งส่วนงาน ดังนี้

  • สำนักงานสภาสถาบัน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • ส่วนงานวิชาการ
  • ส่วนงานอื่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกลไกขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถาบันไปสู่วิสัยทัศน์สถาบัน

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน และ ตรวจสอบ ติดตาม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ สภาสถาบันสู่วิสัยทัศน์สถาบัน
  • เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  • เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน