พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม 2562) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (หลังใหม่) ชั้น ๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง