ข่าวกิจกรรม

S_17031297
S__17031305
S__17031318
S__17031308
S__17031347
S__17031355

โครงการอบรม เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สจล. จัดอบรมเรื่อง “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Read More