ข่าวกิจกรรม

messageImage_1618990850414

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

Read More
S__21954614
S__21954605
S__21954604
S__21954603
S__21954602
S__21954608
S__21954609
S__21954613
S__21954606
S__21954610
S__21954612
S__21954611
S__21954597
S__21954598
S__21954599
S__21954600
S__21954601
ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม FACTory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม FACTory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม FACTory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Center of Food Development and Innovation

  • สาธิตโรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ กระบวนการแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
  • ออกแบบและสร้างชุดเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการแปรรูป
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลไม้เขตร้อนภาคตะวันออกสู่เชิงพาณิชย์
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการแปรรูปอาหารสำหรับผู้ประกอบการระดับ SMEs

 

Read More