ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายและข้อบังคับ

มติสภาสถาบัน เดือนพฤศจิกายน 65

ครั้งที่ 11-65

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Read More

มติสภาสถาบัน เดือนตุลาคม 65

ครั้งที่ 10-65

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรืองเสนอเพื่อทักท้วง

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Read More

มติสภาสถาบัน เดือนกันยายน 65

ครั้งที่ 9-65

Read More

มติสภาสถาบัน เดือนสิงหาคม 65

ครั้งที่ 8-65

Read More

มติสภาสถาบัน เดือนกรกฎาคม 65

ครั้งที่ 7-65

Read More

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ